Aktuality


29. 07. 2019

Zpráva Buňkov, zarybnění


Zpráva Rybářského hospodáře
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Vážené sportovní rybářky a rybáři,

Všichni máme ještě v živé paměti události z října minulého roku, kdy došlo k prvnímu vzplanutí neléčitelného viru kaprů v rybníku Buňkov. Tehdy všechny ryby z výlovu musely být utraceny a neškodně odstraněny v asanačním podniku. Učinili jsme všechna opatření nařízená Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj (KVS/SVS). Pro kvalitnější očistu rybníka jsme přistoupili k pozdějšímu nahánění (napouštění) rybníka, oproti termínu, který nám byl ze zákona stanoven (minimálně 6 týdnů po dezinfekci).

Velmi nás mrzí, že i přes technicky, organizačně i finančně velmi náročné provedení dezinfekce rybníka vápněním a jeho nepříjemnými důsledky pro obyvatele obce Břehy, tento neléčitelný virus kaprů opět propukl. Mezi hlavní vnímavé druhy patří Koi kapr a kapr obecný (všechny věkové kategorie). Odborná literatura uvádí, že pro vzplanutí nemoci je důležitá teplota vody, a to mezi 18 a 28 °C. Optimum pro rozvoj onemocnění je 22 - 26 °C, při teplotě 30 °C se rozvoj nemoci zastavuje. Nemocné ryby dezorientovaně plavou, shromažďují se u hladiny a na přítoku, mají zvýšenou frekvenci dýchání. Nejvýraznější patologické změny jsou na žábrách – nekrotické změny až opadávání žaberních lístků. Terapie KHV bohužel není známa.

Pracovníci rybářského svazu Přelouč v první polovině měsíce června zjistili úhyn kaprů na rybníce Buňkov, který se s plynoucími dny zvětšoval. Po nepříjemných zkušenostech z konce loňského roku jsme kontaktovali KVS/SVS.

17. června 2019 byly odebrány vzorky ryb k laboratornímu vyšetření, které byly zaslány přímo na Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně. 19. června 2019 byl Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně potvrzen pozitivní nález na virové onemocnění tzv. KOIHERPESVIRÓZY (KHV). Tato zdrcující informace nás velmi ranila.

20. června 2019 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj vydala ČRS z. s., MO Přelouč, Mimořádná veterinární opatření, jako striktní opatření plynoucí z veterinárního zákona. Aktuálně jsme rybník Buňkov vylovili a provedla se likvidace utracením všech vnímavých druhů ryb a ostatních druhů ryb. Je potřeba zmínit, že tato nemoc na člověka přenosná není. Po výlovu se provedla dezinfekce pracovních nástrojů a pomůcek, technologického zařízení a dopravních prostředků.

Dalším opatřením se nařizuje ČRS, z. s., MO Přelouč provést následnou účinnou dezinfekci rybníka vápněním v délce 20 m od břehu rybníka po celém jeho obvodu nejpozději do 30. 9. 2019. Po provedení dezinfekce se nařizuje ponechat

rybník Buňkov nejméně 6 týdnů ladem. My však ponecháme opět rybník vypuštěný do jarního období následujícího roku. Nabízí se otázka, zda pro konečnou likvidaci a uklidnění této nemilé situace plynoucí z přítomnosti virové nákazy v naší oblasti ponechat rybník ladem i celý příští rok.

V období, kdy se strojil (vypouštěl a připravoval na výlov) rybník Buňkov, se odebrali vzorky z dalších rybníků, na kterých rybničně hospodaří ČRS, z. s., MO Přelouč. Tento postup jsme realizovali a v současné době stále realizujeme jako aktivní krok ze strany rybářské organizace Přelouč k vyloučení ohniska nákazy z vlastních hospodářství. Bohužel pozitivní výsledky na virové onemocnění vyšlo v rybníce Švihov (k. ú. Žáravice), Malý Buňkov (k.ú. Břehy, Lohenice u Přelouče), Černovka, Chobot, Moře (všechny rybníky v k.ú. Rašovy, Turkovice). Ostatní rybníky jsou dalšího chovu schopné s negativním výsledkem na KHV, nicméně u těchto rybníků chceme opakovat přezkumná šetření k vyloučení virového onemocnění.

Na otázku, jak se do rybníků nákaza dostala, není jasná odpověď. Je mnoho vstupů do rybníků, které nejsme schopni ohlídat (hlavní problém je každoroční přítomnost ryb v chovných rybnících, které bychom v žádném případě nevysazovali - nepůvodní druhy ryb - střevličky východní, stříbřití karasi, barevné variace kaprů, či karasů i kapři ve velikosti, kteří nejsou původem z našich chovů). Nebo například přítokovou vodou, vodními bezobratlými živočichy, vodním ptactvem či rybožravými predátory – (kormorán, volavka), které rybníky hojně navštěvují. Stejně tak mohlo onemocnění propuknout vlivem teplotně nadprůměrných měsíců, popřípadě kombinací všech vyjmenovaných příčin.

Vzhledem k těmto závažným skutečnostem, které nejsme schopni nijak ovlivnit, se společně s vedením místní organizace ČRS, z. s., MO Přelouč budeme aktivně zabývat nalezením konkrétních řešení k zabezpečení udržitelnosti hospodaření na rybníku Buňkov a na dalších rybochovných zařízeních ve správě ČRS, z. s., MO Přelouč v následujících letech.

Pro naše sportovní rybáře se nic nemění. Zarybnění územních rybářských revírů a revírů místního významu bude zabezpečeno ve stejném množství vysazených ryb jako v letech minulých.

Se zarybněním územních revírů jsme započali již minulý týden a průběžně budeme pokračovat. Obsádku kaprů, v průměrné kusové velikosti 1,60-1,80 kg, jsme vysadili:

pokračovat. Obsádku kaprů, v průměrné kusové velikosti 1,60-1,80 kg, jsme vysadili:

Písník Mělice I („velký“) 2800 kg

Písník Černá I (velký) 1200 kg

Hlavní tok Labe (úsek č. 451 030) 1200 kg

Slepé rameno Semín (Polábek) 1200 kg

 

Děkujeme za pochopení.

Za Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci v Přelouči

Ing. Karel NěmecVytisknout tuto stránku